Mahkeme Kararı İle Michael Rubin'in Twitter Adresine Erişim Engellendi

 

 

T.C.

İSTANBUL

1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ

 DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2019/2267 O.İş                                                                                                                                                                                            

HAKİM :Zafer DAŞKIN 153128 

KATİP : Yusuf Kenan YABANTAĞ 229062

TALEP EDEN : SADAT Uluslar Arası Savunma Danışmanlık İnş. San. ve Tic. A.ş

VEKİLİ: Av. Ahmet Cengiz Tangören - Av. Ahrnet Taylan

KARŞI TARAF : www.twitter.com

TALEP: Erişimin Engellenmesi Talebi

TALEP TARİHİ: 25/04/2019

KARAR TARİHİ: 25/04/2019

Talep eden SADAT uluslar arası savunma danışmanlık İnş. San. ve Tic. A.ş vekilleri Av. Ahmet Cengiz Tangören - Av. Ahmet Taylan'ın 25/04/2019 tarihli dilekçesi ve ekleri hakimliğimize tevzi edilmekle dosya yukarıdaki değişik iş sırasına kayıt edildi.

Evrak incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep eden SADAT uluslar arası savunma danışmanlık İnş. San. ve Tic. A.ş vekilleri Av. Ahmet Cengiz Tangören - Av. Ahmet Taylan'ın 25/04/2019 tarihli dilekçesinde müvekkili hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınların 5651 sayılı kanunun 9/1 maddesi gereğince erişimin engellenmesini talep etmiştir.

5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi;

(1)    İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2)   İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3)     İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4)   Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarım esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça İnternet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hakim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, İnternet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir." hükmüne amirdir.

Başvuru        dilekçesi           ve        ekleri    incelendiğinde; https://twitter.com/search?q=%40mrubin1971%20sadat&src=typd.    isimli erişime engellenmesi istenilen URL adresindeki yayınların talep edenin rızası dışında yayınlanarak, kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından bu yönündeki TALEBİN KABULÜNE,

5651  Sayılı  Kanunun  9.  Maddenin  (4)  Hakim,  bu madde  kapsamında  vereceği  erişimin  engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça İnternet sitesinde yapılan yayının tiimüııe yöııelik erişimin engelleıınıesiııe karar verilemez. Ancak, hakim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla. İnternet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir."   hükmü ile https://twitter.com/mrubin1971 isimli İnternet sayfasının alan adı olduğu anlaşılmakla bu yöndeki TALEBiNDE REDDİNE dair aşağıdaki karar verilmiştir .

T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ                                        D. İş. No: 2019/2267 D.iş

KARAR: : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Talebin KISMEN KABULÜ ile,

1-5651 Sayılı yasanın 9/3 maddesi gereğince https://twitter.com/search?q==%40mrubinl 97 l %20sadat&src==typd  URL sayılı İnternet sayfasına içeriğinin  ERİŞİME ENGELLENMESİNE,

Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliğine gönderilmesine,

Kararın, 565 l Sayılı Yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmesine,          

2-https://twitter.com/mrubin1971  isimli İnternet adresi yönünden talebin REDDİNE,

Kararın talep de bulunan vekile ve URL bağlantısında ismi geçen İnternet sitesi adresine ayrı ayrı tebliğine,                                                     · ·

Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize sunulacak dilekçe ile 6545; sayilı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 268/3 fıkrasının a-b bentleri uyarınca İstanbul 2.Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.25/04/2019

 

Katip 229062                                                                                                                                                  Hakim 153128                    

E-imzalıdır.                                                                                                                                                     E-imzalıdır.