Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkında Kanun

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası                   : 6136

Kabul Tarihi                          : 10/7/1953

Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 15/7/1953 Sayı: 8458

Madde 1- (Değişik: 12/6/1979 - 2249/2 md.)

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.

Madde 2- (Değişik: 23/6/1981 - 2478/1 md.)

(Değişik: 12/5/1988 - 3448/1. md.) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmadakullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.

Ancak;

A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;

1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla)

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)

B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)

C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının,

Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

(Altıncı fıkra Mülga : 22/11/1990 - 3684/6 md.)

Madde 3- (Değişik: 12/6/1979 - 2249/4 md.)

Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye`de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanunların hükümlerine tabidir.

Madde 4- (Değişik: 12/6/1979 - 2249/5 md.)

Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

(Değişik fıkralar: 23/6/1981 - 2478/2 md.):

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

Madde 5- (Değişik: 12/6/1979 - 2249/6 md.)

Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.

Madde 6- (Değişik: 22/11/1990 - 3684/1 md.)

Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şarti ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez.

(Değişik:08.02.2008/26781-5728/153.md.) Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir.

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dışında geçerlidir.

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir.

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir.

Madde 7- (Değişik: 23/6/1981 - 2478/3 md.)

Ateşli silahları ancak;

1. (Değişik: 26/11/1986 - 3323/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,

3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,

4. A) (Değişik: 23/2/2000 - 4534/1 md.) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişkileri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, ve uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar,

B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,

a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,

b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,

d) MİT hizmetleri mensuplarından,

e) (Ek:04.07.2006/26218-5529/1.md.) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,

Emekli olanlar

5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,

Taşıyabilirler veya mesken ya da işyerinde bulundurabilirler.

(Değişik: 23/2/2000 - 4534/1 md.) 4 numaralı bendin (A) alt bendinden istifade edenler ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen belgelere işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilirler veya bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen belgeler, taşıma veya bulundurma izin belgesi yerine geçer.

(Değişik:04.07.2006/26218-5529/1.md.) Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

(Ek 4.Fıkra:04.07.2006/26218-5529/1.md.) Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya, iş yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.

Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.

(Değişik:08.02.2008/26781-5728/154.md.) Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemez.

 

Madde 8- Lüzum görülen mıntıkalarda Vekiller Heyeti kararıyla valiler tarafından halka silah bulundurma ve taşıma müsaadesi verilebileceği gibi toplu silah aranması da yapılabilir.

 

Madde 9- Ateşli silah taşımak müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamayacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusurlu neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde silah vesikası geriye alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilmez.

Madde 10- (Değişik: 23/6/1981 - 2478/4 md.)

Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.

(Değişik: 23/2/2000 - 4534/2 md.) Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.

(Ek Fıkra: 9/1/1985 - 3147/1 md.):

Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler.

(Beşinci fıkra Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)

Madde 11- (Değişik: 23/6/1981 - 2478/5 md.)

Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur.

Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz.

Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir.

Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,

b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,

c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile;

1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,

2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,

4. İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,

Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.

(Mülga 5.Fıkra:08.02.2008/26781-5728/578-s.md.)

Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur.

Madde 12- (Değişik:08.02.2008/26781-5728/155.md.) Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

Madde 13- (Değişik:08.02.2008/26781-5728/156.md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır

Madde 14- (Değişik:08.02.2008/26781-5728/157.md.) Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç konusu bıçak ve aletlerin  niteliği veya sayı olarak azlığı halinde verilecek ceza yarısına kadar indirilir.

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır.

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.

Madde 15- (Değişik 1.Fıkra:08.02.2008/26781-5728/158.md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

(Ek Fıkra:08.02.2008/26781-5728/158.md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 16- (Değişik: 12/6/1979 - 2249/11 md.)

Bu Kanunun kapsamına giren suçlarda Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 1- (Ek:30/6/1970 - 1308/7 md.; Değişik:22/11/1990 - 3684/2 md.)

A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,

Ateşli silahlar taşınamaz.

(Değişik:08.02.2008/26781-5728/159.md.) Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunun 174 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur.

(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1,2,3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen, kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mumafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.

(Değişik:08.02.2008/26781-5728/159.md.) (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Önödeme veya mahkûmiyet kararındaki  adlî para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği  takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

Ek Madde 2- (Mülga:08.02.2008/26781-5728/578-s.md.)

Ek Madde 3- (Ek: 12/6/1979 - 2249/13 md.; Mülga: 10/10/1980 – 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2 md.)         

Ek Madde 4- (Ek: 23/6/1981 - 2478/9 md.)

Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetmelikte belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler.

Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mudürlüğünden izin almak ve gümrük makamlarına beyan etmek şartıyla yurda sokabilirler.

Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı ve mermileri ilgili kişilerin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mermilerin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması zorunludur.

Ek Madde 5- (Ek: 23/6/1981 - 2478/9 md.)

Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddelerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır.

Ek Madde 6- (Ek : 12/5/l988 - 3448/2 md.;Değişik: 22/11/1990 - 3684/3 md.)

Milli İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, yedek parça ve mermileri ile Teşkilat mensuplarının yurt içinden temin edecekleri veya yurt dışına gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek suretiyle getirecekler zati silah ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmaz.

Ek Madde 7- (Ek: 12/5/1988 - 3448/2 md.;Değişik: 22/11/1990 - 3684/4 md.)

Silah ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı mesken yada iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin en büyük Mülki Amirinin vereceği nakil belgesi gereklidir. Bu belge atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergah haricinde silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere sattırılır veya bir kamu kuruluşuna sattırılır.

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış biçimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı geçen İdarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olunan silahlar ve mermileri anılan Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri yapılamaz.

Ek Madde 8- (Ek: 12/5/1988 - 3448/2. md.)

(Değişik Birinci Fıkra : 23/2/2000 - 4534/3 md.) Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer hususlar, çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

(Değişik ikinci fıkra:R.G.23.07.2004/25531-5217/16 md.) Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar, bütçeye gelir kaydedilir.

(Mülga:R.G.23.07.2004/25531-5217/31 md.).

Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.

Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Ek Madde 9- (Ek: 12/5/1988 - 3448/2. md.)

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Müdürü, il emniyet müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı olarak vazifeli olup da, meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç sebebi dışında, istifa, kurumlararası nakil veya emeklilik sebebiyle ayrılanlar da Ek 8 inci maddedeki satış hükümlerinden aynen istifade ederler.

Ek Madde 10- (Ek: 12/5/1988 - 3448/2. md.)

Standart dışı olanlar hariç, demirbaşa kayıtlı ve halen personele zimmetli tabancalar bu personele satılır.

Standart dışı silahlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde veya yurt dışında serbest piyasada satılır. Bu satışlara ait işlemler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(Değişik üçüncü fıkra:R.G.23.07.2004/25531-5217/16 md.) Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

 

Ek Madde 11- (Ek: 22/11/1990 - 3684/5 md.)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şahısların trap-skeet, atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu gibi yerlerde kullanılacak silah ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir.

Geçici Madde 1- Bu Kanunun şumulüne giren ateşli silahlarla mermilerini müsaadesiz ellerinde bulunduranlardan kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay içinde taşıma veya bulundurma için izin vesikası almıyanlar veya izin vesikasını haiz olanlara devretmiyenler veya kendilerine izin vesikası verilmiyenler bu silah ve mermileri makbuz mukabilinde zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.

2637 sayılı kanun hükümlerine tevfikan izin vesikası verilmiş olup da müddetleri henüz bitmemiş olanlar bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren yukarıdaki müddet içinde izin almadıkları veya kendilerine vesika verilmediği takdirde ellerindeki vesikalar hükümsüzdür.

Geçici Madde 2- Her nevi bıçak imal ve satışını mutat meslek ve sanat ittihaz etmiş olanlar, ellerinde bu kanuna göre menedilmiş bıçak ve benzerleri bulunduğu takdirde, bunları Hükümetçe tesbit edilecek müddet zarfında bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye mecburdurlar.

Bunlardan 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen işlerde kullanılmaya elverişli olanlar damgalanarak sahibine iade olunur ve diğerleri maliyet bedelleri ödenerek teslim alınır.

Yukarki fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere ellerinde bu kanunla menedilen bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mahalli zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.

Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tarafından kullanılmakta olup 4 üncü maddede imali izne bağlı olan bıçaklar ilgililerin üç ay içinde müracaatı üzerine mahalli zabıtaca damgalanır.

Geçici Madde 4- (Ek: 4/7/1956 - 6768/2 md.)

6136 sayılı kanunun geçici 1 inci ve 2 nci maddelerinde yazılı izin ve vesikaları zamanında almıyanlarla zabıta makamlarına teslim etmiyenler ve bu sebeple ellerinde vesikasız ateşli silahlarla mermilerini ve mezkür kanuna göremenedilmiş bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay zarfında mezkür silah ve mermilerle bıçak ve benzerlerini makbuz mukabilinde zabıta makamlarına teslime veya vesika almıya mecburdurlar.

Geçici Madde 5- (Ek: 4/7/1956-6768/2 md.;Değişik: 11/2/1957-6910/1 md.)

6136 sayılı kanunun meriyete girdiği tarih ile 6768 sayılı kanunun 6 aylık intikal müddetinin hitamı olan 11/1/1957 tarihi arasında ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ve kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduranlarla taşıyanlar hakkında takibat yapılamaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilmez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar.

Geçici Madde 6- (Ek: 30/6/1970 - 1308/8 md.)

Bu kanunun 1 inci maddesiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına alınan yivli av tüfeklerini ellerinde bulunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde mahallin en büyük mülkiye amirine teslime mecburdurlar.

6136 sayılı Kanunun 7 ve 11 inci maddeleri hükümlerine göre taşıma veya bulundurma için izin alanların yivli av tüfekleri taşıma ve bulundurma belgesine bağlanarak sahibine iade olunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe satın alınır.

Geçici Madde 7- (Ek: 12/6/1979 - 2249/14 md.)

Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli zabıta makamlarına teslime zorunludurlar.

Geçici Madde 8- (Ek: 2/7/1992 - 3831/1 md.)

6136 sayılı Kanun kapsamına giren ruhsata bağlanmamış ateşli silahlar ve mermiler ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı maddeyi bulunduranlar; bunları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mülki makamlara teslim ettikleri takdirde, haklarında takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendiliğinden kanunda sayılan silah ve aletleri teslim edenler hakkında yapılan tahkikatlar düşer.

Birinci fıkraya göre mülki makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler Devlet malı sayılarak, ilgili mülki makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilir.

Geçici Madde 9- (Ek: 29/8/1996-4178/7 md.) (İptal (...) : Anayasa Mahkemesinin E:1996/68 K:1999/1 sayılı kararının 19 Ocak 2001/24292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamasından itibaren  ilk tümce iptal edilmiştir.)

(...) 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre, mülki amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilen kişiler ile halen geçici köy korucusu olarak görev yapanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 (2) gün içinde ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere ve harçsız olarak menşelerine bakılmaksızın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilebilir. Gönüllü korucu ve geçici köy koruculuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar, Devlet malı sayılarak mülki makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve Kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy korucuları hakkında bu fiillerden dolayı takibat yapılmaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, bu uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

Ek Geçici Madde 1- (Ek: 10/10/1980 - 2313/3 md.)

Yürürlükten kaldırılan ek 3 üncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili mercilere başvurmaları halinde 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 numaralı bendi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya bulundurma izin belgesi verilebilir.

Taşıma veya bulundurma vesikasına bağlanamayan tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli mülki veya askeri makamlara teslim edilir.

Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedelleri Devletçe sahiplerine ödenir.

Ek Geçici Madde 2- (Ek: 23/6/1981 - 2478/10 md.)

6136 sayılı Kanun kapsamına alınan ve özellikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi olmayan ateşli yivli silahları ellerinde bulunduranlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat ederek 7 nci madde esaslarına göre ruhsat almaya mecburdurlar.

Ek Geçici Madde 3- (Ek: 16/6/1983 - 2848/2 md.)

6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili mercilerden 23/6/1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jandarma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına kaydettirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uygunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci madde kapsamına giren sahiplerine söz konusu madde esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma veya bulundurma vesikasını haiz olup da 7 nci madde kapsamına girmemeleri nedeniyle kendilerine taşıma veya bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin mevcut izin vesikaları iptal edilmiştir. İzin vesikaları bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden itibaren üç ay içinde silahlarını teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mermiler 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Madde 17- Bu Kanun 15 Ağustos 1953 tarihinden itibaren meridir.

Madde 18- Bu Kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

 

6136 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN 21/03/1991 TARİH VE 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 1.Md) Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik,  Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

a) KANUN : 10/07/1953 tarihli  ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlerler Hakkında Kanunu,

b) SİLAH: (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

c) ARMAĞAN SİLAH : (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin  devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,

d) HATIRA SİLAH : Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tespit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

e) ATEŞLİ SİLAH : (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen  özel şekil ve nitelikteki  maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

f) TABANCA : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu  fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen,  dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş  ateşli silahları,

g) TAM OTOMATİK  SİLAH : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,

h) YİVLİ AV TÜFEĞİ : (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Namlu uzunluğu  fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam  ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli- yivli silahları,

ı) SPOR VE NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI : (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

i) DİĞER SALDIRI VE SAVUNMA ALETLERİ : (b), (c), (d), (e),(f),(g),(h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,

j) RUHSAT : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah  taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,

k) TAŞIMA RUHSATI : Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler  adına düzenlenen  belgeyi,

l) BULUNDURMA RUHSATI : Ateşli  silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

m) ANTİKA SİLAHLAR : Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık  imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri,

n) ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Emniyet Genel Müdürlüğü’nce temin edilen ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,

o) KİMLİK KARTLARI VE SİLAH TAŞIMA İZNİ : Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,

ö) DEMİRBAŞ SİLAH : (Değişik: 02.12.1999  99/13749 2.Md) Bir kurum,  kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan  yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,

p) BAKANLIK : İçişleri Bakanlığını,

r) GENEL MÜDÜRLÜK : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

s) EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ : Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,

ş) PERSONEL : Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

t) (Ek: 09.03.1999 tarih 99/12448 1.Md.)Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını

u) ULUSULARARASI KURULUŞ: (Ek: 02.12.1999  99/13749 2.Md) NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler  v.b kuruluşlarıİfade eder.

ü)TÜRK SILAHLI KUVVETLERI PERSONELI: (Ek:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,

v) MÜSTAFİ ASKERİ  PERSONEL: (Ek:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlarla ilgili Esaslar

Ruhsatlar

Madde 3-(Değişik: 02.12.1999  99/13749 3.Md) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden  bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.

(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 2.Md) Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan beş yıl sonunda görev durumu belgelenemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası  hükümlerine göre tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir.

 

Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

Madde 4-(Değişik: 02.12.1999  99/13749 4.Md) Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, (EK-l)’ deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.

Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2)’ deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı  yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

Taşıma Ruhsatı

Madde 5- Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun Ek-1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.

Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.

 

Kamu Görevlilerine Verilecek Taşıma Ruhsatlarına İlişkin Esaslar

Madde 6- (Değişik : 30/01/1992-92/2635-1 Md.) Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.

(Değişik: 02.12.1999  99/13749 5.Md) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi

Madde 7-(Değişik: 02.12.1999  99/13749 6.Md.,  01.05.2002 2002/4158 Md.1)

İl valileri;

a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla  can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir.

Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

 

Silah taşımalarına izin verilen  kamu görevlileri(Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md)

Madde 8-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 3.Md) Kanunun 7 nci  maddesinin  birinci fıkrasının (1) ve  (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile  (3) numaralı beni uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;

a) (Değişik bent: 26.06.1997- 97/9510 3.Md )

1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve  yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

3- Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,

 4-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

 

b)(Değişik bent : 30/01/1992-92/2635-2 Md.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

1- Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),

2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

 

c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi  teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

1- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere  (görev yerinin dışına  çıkarmamak şartıyla, görev  sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim  (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım işlerinde  çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve  muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı,  şoför  dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman , başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

5- Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenlere ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

6- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

7- Devlet  Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 (Değişik alt bent: 11/12/1992-92/3721-2 Md.)

8-14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine, 

(Ek alt bentler : 11/12/1992-92/3721-2 Md.)

9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

10- İnfaz koruma baş memurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

12- (Mülga - 16/09/1994-94/5823-1.Md.)

13) (Ek: 02.12.1999  99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

14) (Ek: 02.12.1999  99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik  ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık  Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

 

d) Paraya vazıülyed olanlardan;

 (Değişik alt bent: 11/12/1992-92/3721-2.Md.)

1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

2- Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3- Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

 

e) Özellik arzeden görev yapanlardan; (Değişik bent: 30/01/1992-92/2635-2 Md.)

 (1,2,3 ve 4 Değişik: 02.12.1999  99/13749 7.Md)

1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,

2) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,

4) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md, 01.05.2002 2002/4158 Md.2) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar,  müsteşarlıklar ve  merkezi yönetim içinde yer     alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

5- (Değişik alt bent : 11/12/1992-92/3721-1 Md.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara, 

 (Değişik alt bentler : 30/01/1992-92/2635-2 Md.)

6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

(8,9,10,11 Ek : 26.06.1997- 97/9510 3.Md )

8-(Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.2) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mümülleri  ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan  ve üyelerine,

9- Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,

10-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli  dışındaki diğer personele ,

11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.

12) (Ek: 02.12.1999  99/13749 7.Md) Bilfiil  görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

13) (Ek: 02.12.1999  99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

14- (Ek:15/04/2004 2004/7151 1.Md.) (Değişik: 13/12/2005 2005/9794 1.md) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve depo müdürlerine,

 (Değişik fıkra : 30/01/1992-92/2635-2 md.)

Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını taşıyabilirler.

(Değişik Fıkra: 02.12.1999  99/13749 7.Md)

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

 

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları,

Madde 9-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 4.Md) Kanunun 7 nci mddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

a) (Mülga:26.06.1997-97/9510 6.Md)

b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,

d) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 4.Md)Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak  çalışmaları halinde,  bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

(e ve f değişik: 02.12.1999  99/13749 8.Md)

e) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine

g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

h) (Değişik: 02.12.1999  99/13749 8.Md)Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ,

ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

i) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara  gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

j) (Değişik bentler: 11/12/1992-92/3721-3 Md.) Yapı , tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

k) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan  sahiplerine    (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

l) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt  satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),

m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat  bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere  ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

n) (Değişik: 02.12.1999  99/13749 8.Md) Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

o) 25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

p) 09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

(Değişik bentler : 11/12/1992-92/3721-3 Md.)

r) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 4.Md) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolar ile M.İ.T hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup  ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,

s) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize  ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

 ( Ek bentler: 11/12/1992-92/3721-3 Md.)

ş) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere,

(t,u ve ü Değişik: 02.12.1999  99/13749 8.Md)

t) (Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.3) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon  yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve  üyeleri ile meclis üyelerine,

u) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,

ü) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

 (Ek fıkra: 02.12.1999  99/13749 8.Md)

Birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde belirtilenler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı  İçin   İstenecek Belgeler ve Ruhsat  Verilmesini Engelleyen Haller

 

Emekli Kamu Görevlileri

Madde 10- Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden;

a) (Değişik  bent : 30/01/1992-92/2635-4 Md.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil  görevlilere,

b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,

c) (Değişik bent : 11/12/1992-92/3721-4 Md.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslara,

d) Mülga: (25/10/2000 2000/1550 Md.14)

e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına ( Ek 28/01/1994-94/5297-2 Md.) (Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek  suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.),

f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434  sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

ı)(Ek:26.06.1997-97/9510 4.Md) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

İkamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli (Değişik:25/10/2000 2000/1550 5.Md)

Madde 11-(Değişik:25/10/2000 2000/1550 5.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu  olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler  veya 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç  olmak üzere, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı bulundukları  Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma personeli için Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

Kanunen  silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma müsaadesi süresizdir. Ancak, emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir.

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil  Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Jandarma Genel Komutanlığına bildirirler.

 

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden istenecek belgeler (Değişik:25/10/2000 2000/1550 6.Md)

Madde 12-(Değişik:25/10/2000 2000/1550 6.Md) Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli;

a)    2  adet kimlik kartı fotokopisi,

b)   İkametgah belgesi,

c)    Adli Sicil sabıka kayıt belgesi,

d)   Garnizon tabibi, yoksa hükümet tabibinden alacakları silah taşımalarına engel hali bulunmadığını belgeleyen doktor raporu,

e)    Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafı,

ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına; jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.

Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte  Jandarma  Genel  Komutanlığına  müracaat  etmeleri halinde,  kendilerine (Ek-4)’te   yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.

Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeline silah satın alma  izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek, bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.

Mermi Sağlanması

Madde 13 -(Değişik:25/10/2000 2000/1550 7.Md) Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi  verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayii veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

 

Silahların Kayıt ve Tescili

Madde 14-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 8.Md) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek Ocak ve Haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır.

Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

 

Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler

Madde 15- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 9.Md) Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir.

Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller.

Madde 16-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden  birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.  (“Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç” ibaresi Danıştay 10 uncu Dairesinin 19/10/2004 tarih ve 2001/279-2004/6730 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md)Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c)Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar  ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d)Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

e) (Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.4) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

f)Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına  veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

g)Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

h)Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

ı)Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

j)Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,

k)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

l) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler  ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

m)Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

o)21 yaşını bitirmemiş olanlar.

ö) (Ek: 02.12.1999  99/13749 10.Md) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

 (Değişik: 02.12.1999  99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a),(b),(c), (d),(e),(f),(g),(h),(ı),(i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir  ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.

(Ek fıkra: 02.12.1999  99/13749 10.Md)    Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur.Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.

Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe

Terk edilen Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler 

 

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı

Madde 17-(Değişik: 02.12.1999  99/13749 11.Md) Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden  sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi, mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zapt edilir. Bu silahların, zapt edildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu Yönetmeliğin  3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 

Vefat Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 18- Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının  tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir.

Gümrüğe Terk edilen Silahlar

Madde 19- 19/07/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terkedilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir.

 

Geçersiz Sayılacak Belge ve Kayıtlar

Madde 20- Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi  zorunludur.

İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tespit edilmesi halinde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem, Bakanlıkça geçersiz sayılır.Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir.

(Değişik: 09.03.1999- 99/12448 3.Md.) İllerde ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler Genel Müdürlüğün ve Genel Komutanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça çözümlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması

Ruhsatlı Silahların Devri

Madde 21- Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

 (Ek fıkra: 02.12.1999  99/13749 12.Md) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması  gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler,  ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.

    

Silah satın alma, kayıt ve tescil

Madde 22-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 10.Md) Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler ikamet ettikleri ilin valiliğine, Türk  Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, Jandarma personeli Genel Komutanlıktan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte  Genel Komutanlığa müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere (Ek-4)’teki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nüshası ise ildeki veya Genel Komutanlıktaki dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname, Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli ise Tugay, Müstakil Alay, İl Jandarma Komutanlığı muadili Birlik Komutanlıkları, Karargah ve Kurum Amirlerinin vereceği fotoğraflı yetki belgesi ile  aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler.   Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için  müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım,  standart dışı vb. silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)’teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi  bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (EK-7)’deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek on beş günlük dönemler halinde silah satın alma yetki belgesinin düzenlendiği mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı’na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı il valiliğine ayrıca bildirir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.

 

Madde 23-(Mülga: 02.12.1999- 99/13749 26.Md)

 

Satın Alınabilecek Silah ve Mermi Miktarı

Madde 24-(Değişik: 02.12.1999  99/13749 14.Md, )

(Değişik fıkra: 01.05.2002 2002/4158 Md.5) Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla  ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma  izni verilen gerçek kişilerle kurum,  kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz adet mermi satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle karşılanır.

(Değişik fıkra: 01.05.2002 2002/4158 Md.5) İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir.

Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.

a)  (Değişik bent: 01.05.2002 2002/4158 Md.5) Yetki verilen kamu kurum ve kuruluşa bağlı baş bayii ve bayiiler, ithal edilen mermileri, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet olmak üzere satabilirler.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atış alanı veya atış poligonu sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere, Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.

Mermi satın alma izni için (Ek-14 )’teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini  belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.

Madde 25-(Mülga: 02.12.1999  99/13749 26.Md)

 

ALTINCI  BÖLÜM

Silah ve Mermilerin İthali ve Satışı

    

Tespit İşlemi

Madde 26- Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği, Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası antlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda  ithal edilecek silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir.

Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tespitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate alınır.

 

İthal Yetkisi

Madde 27- Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 26 ıncı maddeye göre belirlenecek silah ve mermilerinin ithalini bizzat yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.

İthalatın başka bir kamu kuruluşu aracılığıyla yaptırılması halinde , hangi silah ve mermilerin ithal edileceği, ithal edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında düzenlenecek olan protokolle tespit edilir.

 

İthal İzni

Madde 28- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 15.Md) İthal izni talebi, ithalatın doğrudan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirileceği hallerde bu Müsteşarlıkça, başka kamu kuruluşları, eliyle gerçekleştirildiği hallerde ise, bu kurum ve kuruluşlarca  Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır.

İthalatın başka kamu kuruluşları  eliyle gerçekleştirildiği hallerde, izin talebine, 27 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen protokol de eklenir.

Bu maddeye göre yapılan müracaatlarda, yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca gerekli ithal izni verilir.

(Ek: 02.12.1999  99/13749 15.Md) Ancak, birden fazla namlusu veya mekanizma sürgüsü olan silahlara ithal izni verilmez. Daha önce bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, sadece tek namlu ve sürgü ile kayıt ve tescil edilerek ruhsatnamesi değiştirilir ve silahın diğer parçaları MKE Kurumu Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 

Kayıt

Madde 29- İthal edilen silah ve mermiler, bunları satan kamu kuruluşunca (Ek-5)'deki İthal Silah Kayıt Defterine kaydedilir.

Satış Bedelinin Tespiti

Madde 30- İthal edilen silah ve mermilerin satış bedeli Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından yetkilendiren kamu kuruluşlarınca Müsteşarlık adına ithal edilmesi ve/veya satılması halinde, ithalatı gerçekleştiren ve/veya satışı yapan kurum ve kuruluşa Savunma Sanayii Müsteşarlığınca öngörülecek miktarda komisyon ödenir.

Bu satışlarda kesilecek fatura, silah ve mermilerin menşe belgesi sayılır.

 

Satış

Madde 31- İthal edilen silah ve mermiler, kanunen taşıma veya bulundurmaya hak kazanmış olan isteklilere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yetki verilmiş bulunan kuruluşlar eliyle satılır.

Bu silahlar ve mermiler satışı yapacak kuruluşa bir protokol ile devredilir.

Halen demirbaş silaha sahip olan kişiler ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, bu yolla ithal edilen silahtan  da satın alabilirler.

    

Madde 32-(Mülga: 02.12.1999  99/13749 26.Md)

 

Satıştan Sağlanan Gelirin Dağıtımı

Madde 33- (Değişik:25/10/2000 2000/1550 11.Md) Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan kesintilerden artan kısmın %80'i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, %20'si de polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen Silah Satın Alma Yetki Belge sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre; Türk Polis Teşkilatını   Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Asayiş Vakfı arasında paylaştırılarak verilir.

 

Madde 34-(Mülga: 02.12.1999  99/13749 26.Md)

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce Yapılacak İthalat

Madde 35- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce demirbaşa kayıtlı sırf sporda kullanılan silahlar ile bu silahlara ait fişek ve mermilerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.

    

Geçici ithal

Madde 36- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 16.Md)Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle  konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevli kişilerden, tek bir  silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere:

a)Diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere veya bunlara eşit statüdeki kişilere, Dışişleri Bakanlığınca belirlenmesi ve karşılıklı olması şartıyla,

b)Bu temsilciliklerde görevli olup, (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki kişilerden Türk vatandaşı olmayanlara, gerek görülmesi halinde çalıştıkları temsilciliğin talebi ve Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bakanlıkça uygun görülenlere karşılıklı olması şartıyla,

ateşli silah ve bunların mermilerini yurda getirme izni verilebilir.

Türkiye’deki yabancı temsilciliklerde görevli Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine temsilcilik demirbaşına kayıtlı veya bulundurma ruhsatlı bir adet silahları için temsilciliklerdeki görevleri süresince geçerli olmak üzere silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kişilere, zaruret görülen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlığın onayı ile karşılıklılık şartı aranmaksızın silah ithal izni verilebilir. Bu şekilde silah ithal edecek kişiler çalıştıkları temsilcilik kanalıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, adı ve soyadı, görev ve unvanı, pasaport tarih ve numarasını,  ithal edeceği silahın marka, model, çap ve seri numarasını  bildirirler.

Bu bildirim Dışişleri Bakanlığı’nca incelendikten sonra Bakanlığa intikal ettirilir.Silah ve buna ait mermilerin yurda sokulması için Bakanlıkça (Ek-8)’deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığına, bir nüshası da gerekli belge düzenlenmek üzere kişinin görevli bulunduğu yer valiliğine gönderilir. Bu maddeye göre belge alan kişiler belgede yazılı olan tek bir silahı ve bu silaha ait en fazla 200 adet mermiyi yurda sokabilirler.

Bu madde uyarınca ithal edilen silahların, sahiplerinin görevinin bitiminde ihraç edilmesi zorunludur. Bu silahların kaybedilmesi halinde, ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve ülkemizde taşımasına izin verilmez.

 

Temsilciliklerin demirbaş silah ithali ve koruma görevlileri

Madde 37- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 17.Md) Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsoloslukların ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin silah ve her silah için 200 adet mermi ithal etmeleri, karşılıklılık esasına ve Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görmesine bağlıdır. Bu silahlar 36 ncı maddede belirtilen usulle ithal edilir ve demirbaş olarak ruhsata bağlanır. Temsilciliklerde görevli kişilerin demirbaş silahı mevcutsa zati silah edinmelerine müsaade edilmez. Aynı şekilde, zati silah ithal edenlerin de demirbaş silah edinmeleri mümkün değildir. Silahın kaybedilmesi halinde 36 ncı maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.

Yurt dışından ülkemize resmi veya özel ziyaret amacıyla gelen heyet veya kişilerin korunmasıyla görevli silahlı güvenlik görevlilerinin, yurda giriş, yurt içinde gidilecek yerler ve çıkış işlemleri, karşılıklılık ilkesi de gözetilerek Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığın koordinesi neticesi ilgili valilik ve gümrük müdürlüklerine verilecek talimata göre yapılır.

 

Madde 38-(Mülga: 02.12.1999  99/13749 26.Md)

 

Madde 39- (Mülga: 02.12.1999  99/13749 26.Md)

 

Özel ferdi ithal

Madde 40- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 18.Md) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir.

Bu kişilerden, kesin dönüşleri sırasında beraberlerinde silah getirmek  isteyenlerin, kesin dönüş belgesini, silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyecekleri ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş ve ikametgah adresini belirten bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha (Ek-9)’daki Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek şartıyla silah ve mermilerin yurda  sokulması sağlanır.

Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındı makbuzunun Bakanlığa ibraz edilmesi üzerine;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları emrinde görevli subaylar için ilgili Komutanlığa  belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu Komutanlıklarca Subay Şahsi Tabanca Envanterine silahların kaydı yapılır.

b) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için, görevli bulundukları il valiliğine yazılacak talimata eklenecek belgenin ikinci  nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesi/ruhsatına bağlanması sağlanır.

Yukarıda belirtilen kamu görevlilerinin getirecekleri silah ve mermilerin, ruhsat veya envanter kayıtları yapıldıktan sonra devir ve satışı yapılabilir.

Silah İthal ve Menşei Belgesinin üçüncü nüshası ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı dosyasında saklanır.

Yurt Dışına Kıta İle Gönderilen Subay ve Astsubaylar

Madde 41- Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları kimlik kartlarında yazılı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

            Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulması, Yivli Spor Silahlarında Uygulanacak Esaslar

 

Avda Kullanılan Silahlar ve Aksamı İle Mermileri

Madde 42- Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamına ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz  av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici olarak yurda sokabilirler. Pasaportlardaki bu kayıt, silah aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.

Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (Ek-10)’daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye'den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir, ikinci nüshası valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da bu belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancılar çıkış kapısından silah ve (Ek-10)'daki belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan (Ek-10) daki belge Bakanlığa gönderilir. Çıkışın başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

 

Spor Silahları ve Aksamı İle Mermileri

Madde 43- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların beraberlerinde getirmek şartıyla katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en çok 3 nişan tüfek veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok 500 adet merminin yurda geçici olarak sokulmasında ve yurt içinde naklinde 42 nci madde hükümleri uygulanır.

 

Ülkemizde görevli  yabancıların av silahı ithali

Madde 44- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 19.Md) Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvururlar. Uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da belirtildiği başvuru Dışişleri Bakanlığı’nca Bakanlığa intikal ettirilir ve  şahsın,  yurt içinde yivli veya yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.

Bu temsilcilikler dışında antlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen yabancıların, beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için;

a)Ad ve soyadları ile görevleri, pasaport tarih ve numaraları,

b)Türkiye’de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısı,

c)Türkiye’de görevli bulundukları iş ve ikamet adresleri,

d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer özellikleri,

müracaatta belirtilir.

Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kişi adına (Ek-10)’daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin pasaportuna kaydolunur.

 

Silahların Taşınması

Madde 45- Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av tüfeği  ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına  yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın vereceği talimat üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenir.

Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak av tezkeresi ile taşınıp kullanılabilir.

 

Geçici Olarak Yurda Sokulan Mermilerin Sarfedilmesi

Madde 46- Bu Yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirmesine izin verilmiş olan yabancılardan;

a) Avlananlar, avlaklarda ve av sırasında sarfedilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman muhafaza memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentası personelince,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertip olunacak Atıcılık yarışlarına katılanlar, sarfettikleri mermiler için, yarışmayı  yöneten adı geçen Genel Müdürlük veya federasyon yetkililerince,

düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına vermek zorundadırlar.

 

Yivli Spor Silahlarına Uygulanacak Esaslar

Madde 47- (Değişik : 11/12/1992-92/3721-9 Md.) Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir.

Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrenman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak, paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi ) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

Spor Silahlarının Devri;

Madde 48- Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör sporcu lisansı almış kişilere devredilebilir.

Silahın miras yolu ile el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibinin amatör sporcu lisansına sahip olması şarttır. Spor silahları da diğer silahların tabi olduğu esaslara göre işlem görür ve harca tabidir.

 

            SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapım kullanım ve nakli

 

Yapım İçin Başvuru

Madde 49- Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma,şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü ,sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin, Bakanlıktan yapım izni almaları zorunludur.

Yapım İzni İçin İstenecek Belgeler

Madde 50- Yapım izni alabilmek için , fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen bir dilekçe ve bunlara eklenecek;

a) Fabrika ve imalathaneyi yönetecek  sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya fotokopisi,

b) Bölgenin güvenliği bakımından bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma yazısı,

c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve bunların iş sırasında kullanılmasını zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek teşekküllerinin gerekçeli yazısı,

d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin iki adet numunesi,

e) Mamüllere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetveller,

ile imalatın yapılacağı il valiliğine başvurulması gerekir. Bu başvurudan sonra ilgili  valilik, görüşünü de belirtmek suretiyle dilekçe ve eklerini Bakanlığa gönderir.

Yapım İzni

Madde 51- 50 nci maddede belirtilen belge ve yazıların Bakanlığa intikali üzerine Genel Müdürlükçe inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli yapım izni verilir.

Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri numaraları belirtilir.

Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer aletlerin miktarına göre sınırlanır. İmalatın bitim tarihi, izin belgesi üzerinde kesin olarak gösterilir. Yapım süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu takdirde, Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

 

İmalatın Denetimi

Madde 52- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin yapımından sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek rapora rapten  mühürlenir ve fabrika veya imalathaneye iade edilir. Diğeri ise, polis laboratuarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli  kayıtları yapılmak üzere  muhafaza altına alınır. İmal edilen bıçak ve diğer aletler ile bununla ilgili kayıtlarda, Bakanlıkça, gerektiğinde merkezden görevlendirilecek ekipler vasıtasıyla tetkik ve inceleme yapılır.

Yapım izninde gösterilenden  fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak,  diğer alet ve benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve bu işyeri için bir daha yapım izni verilmez.         

Bıçak Diğer Alet ve Benzerlerinin Alım ve Satımı

Madde 53- Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve Kanun kapsamına giren bıçak,  diğer alet ve benzerlerinin sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.

İsteyen ilgililer, kullanım belgesi almak için imalathane veya fabrikasının bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeler ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu aletlerin bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılıp kullanılmadığına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır. Gerekirse keyfiyet ilgili kurum, kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda uygun görülenlere kullanım belgesi verilir.

 

Nakil ve Taşıma

Madde 54- Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz.

Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.

a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,

b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,

c) Araçların bagaj ve torpido gözlerinde,

d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt ve bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte,

Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak, diğer aletler ve benzerlerini üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri olsa dahi, haklarında kanunun 15 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar

Armağan silah

Madde 55- (Değişik: 02.12.1999  99/13749 20.Md) Kanunun  2 ve 11 inci maddelerine  göre;

a)Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi hediye edilenlerin, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ve yurda sokulmasına izin verilen silah ve mermileri,

b) Yurt içinde veya yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları veya hükümet üyeleri tarafından ya da hükümetleri adına, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

c) Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

armağan silah sayılır.

Armağan belgesinin, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması esastır.

Yabancı devlet büyüklerince veya hükümetleri adına verilen armağan belgelerinin asılları ile Türkçe tercümelerinin ilgili devletin Türkiye’deki büyükelçilik veya konsoloslukları yetkililerince mühürlenmek ve imzalanmak suretiyle, belgenin ve yetkinin doğruluğunun tasdik edilmesi zorunludur.

Armağan edilen silah, taşınması ve bulundurulması yasak olan, mükerrer ve sürekli atış yapabilen tam otomatik silahlardan ise yalnız Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve   Hükümet üyeleri adına  bulundurma ruhsatı verilir.

Armağan silahların her ne şekilde olursa olsun başkasına devri yapılamaz. Ancak, ruhsat sahibinin vefatı veya 16 ncı maddede belirtilen silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girmesi halinde silah, durumu uygun kanuni mirasçılarından biri  adına ruhsata bağlanabilir.

Armağan silahlar ve armağan belgeleri Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, (EK-11)’deki Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi düzenlenip ilgili valiliğe veya komutanlığa gönderilerek ruhsata bağlanması veya şahsi tabanca envanterine kaydının  yapılması sağlanır.

Hatıra Silahlar

Madde 56- Hatıra silah:

a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden, muayyen alameti havi olan,

b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,

d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,

ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.

Hatıra olan ateşli silahlar ile bıçak ve kılıçlar için bulundurma izni verilir. Bu silahlar, yalnız milli bayramlar, kurtuluş günleri veya törenleri ile il valiliğinin tespit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.

Hatıra Silahlara Ruhsat Verilmesi

Madde 57- 1923 yılından önce yapıldığı beyan edilerek süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik tespiti polis laboratuarlarınca yapılır. 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği polis laboratuarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.

Ruhsat işlemlerinde müracaatçıdan:

a) İstiklal Savaşı gazisi,

b) İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri,

olduğunu belirten belge istenir.

Kanun hükümlerine göre bu güne kadar hiçbir şekilde ruhsat alınmamış olan ve hatıra olduğu tespit edilen veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince hatıra olduğu iddia edilerek, ruhsat alınması için yapılan başvuru neticesi, idarece ruhsat verilemeyen, ancak hatıra olduğu tespit edilen yahut 3684 Sayılı Kanun hükümlerinden önce Kanuna muhalefet suçundan haklarında takibata başlanmış, ancak mahkumiyet kararları ile müsadere kararları durdurulan ve polis laboratuarlarınca 1923 yılından önce imal edildiği tespit edilen silahlara, söz konusu laboratuarlarca verilen ekspertiz raporları esas alınarak il valiliklerince ruhsat düzenlenir.

Kanun kapsamına girdiği iddia edilerek ruhsata bağlanması için müracaat edilen silahların nitelik tespitinde İstiklal Savaşı hatırası olmadığı veya 1923 yılından önce imal edilmediği polis laboratuarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçları bulunduran kişilere ait silahlar müsadere edilir. Ancak bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılmaz.

 

İstisna

Madde 58- Harp okulları öğrencilerine veya görevi nedeni ile muvazzaf subaylara Devletçe verilen ve bu görevleri sona erdikten sonra kendilerinde kalan veya bunların kanuni mirasçılarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin vesikası aranmaz.

 

Antika Silahlar

Madde 59- Kriminal polis laboratuarlarında antika silah olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden, naklin amacını ve süresini belirten (Ek-2) deki Silah Nakil Belgesinin alınması zorunludur.

 

ONUNCU BÖLÜM

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve Tüfek

Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması

 

Ön İzin

Madde 60- Trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.

Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.

Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.

Kuruluş İzni İçin İstenecek Belgeler

Madde 61- Trap-skeet atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.

a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;

1- Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,

2- (Ek: 02.12.1999  99/13749 21.Md) 3194 sayılı  İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,

3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,

5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik  ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,

b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;

1- Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,

2- 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,

3- Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,

4- 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,

5- Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,

6- Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,

7- Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiraladığını gösterir belge,

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,

9- İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

10- İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu.

 

Kuruluş İzin Belgesinin Verilmesi

Madde 62- Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için 61 inci madde de belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.

Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.

İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen  esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.

 

İşletme İzni

Madde 63- Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.

a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü raporu,

b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,

d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,

e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,

f) Atış poligonun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,

g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi,

Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12)'deki İşletme izin  Belgesi verilir.

 (Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 12.Md) İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca, durumun genel güvenlik yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir  yenilenebilir.

Poligon Güvenlik Tedbirleri

Madde 64- Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.

a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.

b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı  da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.

c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçüler aranır.

d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.

e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiçbir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.

f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.

g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.

Poligonlara Silah ve Mermi Temini

Madde 65- Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için Bakanlıktan izin alınır.

Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tespit edilir. Bakanlığın olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal edilen mermilerden karşılanır.

Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tespitine ilişkin yazısı yeterlidir.

Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasada temin edilen silahlar ile mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.

 

Silah ve Cephanenin Muhafazası, Kullanılması ve Bildirilmesi

Madde 66- Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir. Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise; içleri uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hale getirilmiş, çelikten yapılmış, özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir. Silah ve mermi miktarının çok olması halinde ise, kapı ve pencerelerin kolay açılmayacak şekilde, demir parmaklıkla takviye edilmiş depoda muhafaza edilir.

Poligonlarda bulundurulacak depo, kasa veya sandık nevinden gereçlerin uygunluğu Bakanlıkça denetlenir.

Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak kullanılır.

a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan cephane, bu poligonlarda atış maksadıyla kullanılır.

b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın atış yapabilir.

c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli veya vasileri bulunmak suretiyle atış poligonlarından yararlanabilirler.

d) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilerin, varsa taşıma veya bulundurma ruhsatlarını, yoksa geçerli kimliklerini ibraz etmeleri ve kaydettirmeleri zorunludur.            Atış poligonu sahip ya da yöneticileri veya mesul müdürleri, satın aldıkları ve hala depolarında bulundurdukları cephane miktarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe yazmak ve kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek ay sonunu izleyen yedi gün içerisinde yerel güvenlik makamlarına bildirmek zorundadırlar.

 

Silah ve Cephanenin Kaydı İle Devri

Madde 67- Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu defterlerde, silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde kimler tarafından ve ne miktarda sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası alınır.

Herhangi bir sebeple kullanılmayan veya hurdaya çıkartılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden düşülür ve bir listeyle Bakanlığa bilgi verilir.

 

Atış Poligonlarında Uyulması Gerekli Kurallar

Madde 68- Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır.

a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men ederler.

b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.

c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.

d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.

e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp "DOLDUR" ve "ATIŞ SERBEST" komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.

f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş emniyetli durumda olmayan hiç bir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.

g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.

h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.

ı)  Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.

i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme görevlilerden başkası giremez.

j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur.

Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet  atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur.

 

İşletme İzin Belgelerinin İptali

Madde 69- Poligon açma izin belgesi sahiplerinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve riayetsizliklerinin tespiti halinde, bu durumun giderilmesi için, kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Tekerrürü halinde, poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça iptal edilir.

 

Silahlara Yapılacak Tamir ve Değişiklikler   

Madde 70- (Değişik : 11/12/1992/-92/3721-10 Md ) Ruhsatlı silahlara  sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler.

a) (Değişik: 02.12.1999  99/13749 22.Md) Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir.  Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için, silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir.

b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 13.Md) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde söz konusu silahlara ait ana  parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.

Silah Tamirhanesi Açma İzni

Madde 71-(Değişik: 02.12.1999  99/13749 23.Md)Ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli zabıta tarafından yapılacak tahkikattan sonra valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça verilebilir.

Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;

a)Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,

b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması ,

c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması,

şartları aranır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenecek belgelerin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde, (EK-13)’teki Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir. Bu ruhsatlar beş yıl geçerli olup her  beş yılda bir Bakanlıkça yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yeniletilmesi için mahalli zabıta marifetiyle yapılacak yazılı tebligata rağmen, idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.

Silah tamirhaneleri ve şubelerinin  denetimi valilikçe yapılır. Yukarıda belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeterli süre verilerek, eksikliklerin tamamlanması hususu mahalli zabıta marifetiyle ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren,  verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse, silah tamirhanesi re'sen valilik tarafından geçici veya sürekli olarak kapatılabilir. Yapılan işlem Bakanlığa bildirilir.

Silah tamir yeri açma ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına Bakanlıkça izin verilebilir. Açılan irtibat bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda muhafazası yapılır. Silah muhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere irtibat bürosu açma izni verilmez.

İrtibat bürolarıyla silah tamir yeri arasında silah nakil işinde çalıştırılacak kişilerin de ikinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımaları gerekir. Bunlardan, silah nakil işinde çalışanlara valilikçe,  bu işte çalıştığı sürece ve en fazla beş yıl geçerli (Ek-6)’daki Silah Nakil Belgesi verilebilir. Silah Nakil Belgesi, tamir yeri ile irtibat büroları arasındaki güzergahta ve silahların güvenli bir şekilde ambalajlanmış olarak valiz, çanta, sandık vb. içinde muhafazalı bir şekilde nakli için geçerli olup, aksine hareket edenlerin silah nakil belgeleri valilikçe iptal edilir.

 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

(Bu Bölüm 72-84.Maddelerin tümü Mülga: 09.03.1999- 99/12448 26.Md.)

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Ruhsat işlemleri, ruhsatın şekli

Madde 85-(Değişik: 09.03.1999- 99/12448 4.Md.) Bu Yönetmelikle düzenlenen, Genel Müdürlükçe yerine getirilen işlemlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemler aynı esaslara göre Genel Komutanlıkça yerine getirilir.

Birinci fıkradaki esaslar doğrultusunda jandarma tarafından yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuarınca yerine getirilir.

(Değişik: 02.12.1999- 99/13749 24.Md) Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası, ruhsatlı silahlar ile silahların sahibine ait bilgilerin kaydedileceği defterlerin  şekil ve  kayıt usulleri  Genel Müdürlük ve Genel Komutanlığın müşterek çalışmaları ve koordinasyona ilişkin esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça tespit edilir.

Af Kapsamına Giren Silahlar

Madde 86- 3684 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca af kapsamına giren silahların polis laboratuarlarında yapılacak tespitleri sırasında silahın imal tarihinin kesin olarak tespiti mümkün olmadığı takdirde, silahın model yılı esas alınır ve af  ile   ilgili işlemler bu tarih itibariyle yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 87- 15/01/1982 tarihli ve 8/4182 Sayılı, 17/06/1987 tarihli ve 87/11900 Sayılı ve 05/06/1989 tarihli ve 89/14238 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 (Ek : 30/01/1992-92/2635-14.Md.)

09/11/1991 tarihli 91/2434 Sayılı Kararnamenin ek Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik iptal edilmiştir.

01 Haziran 1991 tarihli ve 20888 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin son fıkrası, 11 Aralık 1992 tarihli ve 21432 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 92/3721 Karar Sayılı Değişiklik Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1-      (Değişik: 02.12.1999- 99/13749 25.Md) Ek Madde 1- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca üretilen veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca ithal edilen veya ettirilen tabanca ve yivli av tüfeği fişekleri, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’ün 113 üncü maddesine göre patlayıcı madde satış izin belgesi alma ön şartıyla, aynı Tüzüğün  83 üncü maddesinde belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü gruba dahil satıcılardan bu Yönetmelik hükümleri gereğince tespit edilecek şartları yerine getirenlere, valilikçe, Mermi Satış İzin Belgesi verilebilir. Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, en geç üç gün içinde valiliğe bildirmek kaydıyla, kendi aralarında mermi satışı yapabilirler.

Mermi Satış İzin Belgesi olanların depo ve satış yerlerinde bulundurabilecekleri mermi miktarı, muhafazası ve naklinde alınacak tedbirler, birinci fıkrada belirtilen Tüzük hükümleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

 

Ek Madde 2- (Değişik: 02.12.1999- 99/13749 25.Md)Valiler, 7 nci ve Ek-1 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre haiz oldukları yetkilerini, gerekli gördükleri takdirde, kısmen veya tamamen, kaymakamlara yazılı olarak devredebilirler. Yetki devrinde, ilçe polis ve/veya jandarma teşkilatlarının bu hizmetler için yeterli birim veya personele sahip olmaları dikkate alınır.

 

Ek Madde 3-      (Değişik: 02.12.1999- 99/13749 25.Md) Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurum, kuruluş veya kişilerin satın aldığı demirbaş silahlar, silah demirbaş defterine kaydolunur. Bu silahlar, adına silah taşıma ruhsatı düzenlenen kişi dışında başkası tarafından taşınamaz. Ruhsat sahibi kişi, ruhsatta kayıtlı demirbaş silah dışında başka silah taşıyamaz. Demirbaşa kayıtlı  silah ve mermiler, özel oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilir. Bu silah ve mermilerin muhafazasında statülerine göre yetkili amir veya sahipleri sorumludur.

Bu Yönetmeliğe göre demirbaş silah taşıma ruhsatı verilen kişilerin görevden ayrılması, taşıma ruhsatı verilecek başka görevli bulunmaması veya bu göreve getirilecek kişilerin işe başlamalarının gecikmesi halinde, demirbaş silah, kurum yetkilisi veya sahibi tarafından görevlendirilecek bir sorumlu tarafından muhafaza edilir. Silahlara ait demirbaş kaydı, bu silahları taşıyacak kişiler göreve başlayıncaya kadar, sadece işyerinde bulundurma yetkisi verir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre demirbaş silaha sahip işyerleri, bu silahların demirbaşa kaydından itibaren beş yılda bir yenileme işlemi yapmamaları halinde, 3 üncü maddeye göre işlem yapılır. Ayrıca, demirbaş silaha ihtiyacı kalmayan kurum veya işyerlerine ait silahlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan kişi veya kuruluşlara usulüne uygun olarak devredilebilir.

 

(Ek-4,5 mülga Ek-6, 7.maddeler Ek-4 ve 5 olarak teselsül: 02.12.1999- 99/13749 26.Md)

 

Ek Madde 4-(Ek: 09.03.1999 -99/12448 5.Md.)Bu Yönetmelikle düzenlenmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bunların emeklileri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler Jandarma Genel Komutanlığı’nca yürütülür.

Ek Madde 5-(Ek: 09.03.1999-99/12448 5.Md.)İllerde ve eğer yetki devredilmişse ilçelerde silah ruhsatı verilebilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler en üst düzey emniyet veya jandarma yetkilisinin (illerde il jandarma komutanları, ilçelerde ilçe jandarma komutanları) imzasıyla mülki idare amirinin onayına sunulur.

Geçici Madde 1-(Değişik:25,10/2000 2000/1550 15.Md) Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Jandarma Genel Komutanlığı’na devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 31/12/2001 tarihine kadar  tamamlanır.

 

Geçici Madde 2- (Ek:25/10/2000 2000/1550 15. Md) Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temini bakımından müstakil yapıya kavuşuncaya kadar  Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların silah ruhsat işlemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülür.

Yürürlük

Madde 88- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

Madde 89- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.    

 

 

21/03/1991 TARİHLİ VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

02/04/1997 Tarih ve 97/9510 Sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:

 

Geçici Madde 1-  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce   mevzuata uygun ruhsat almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle getirilen yeni hükümler nedeniyle durumu 16 ncı madde kapsamına girenlerin taşıma ruhsatları, süresi sonunda, bulundurma ruhsatına çevrilir.

 

Geçici Madde 2- Ruhsatları, kanuni süresi sonunda altı ay içinde yeniletmemeleri nedeniyle iptal edilmiş olanların durumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri  halinde, yeniden değerlendirilir.