Mevzuat

SADAT Savunma'nın Tabi Olduğu Mevzuat

SADAT Savunma özel hukuka ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş ticari bir şirkettir. Şirket ana sözleşmesi 2012 yılında tescil edilmiştir. 28 Şubat 2012 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

SADAT Savunma’nın faaliyet alanı tescil edilen ve onaylanan ana sözleşmesinde, amaç ve konu başlıklı üçüncü maddede yer almaktadır;

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

3.1. Uluslararası alanda; savunma danışmanlığı, Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, (Teşkilat, malzeme ve kadro), Güvenlik Güçlerinin eğitimi, Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyacağı kıyafet ve yiyeceklerin ilgili Ülke, Türkiye ve üçüncü ülkelerden üretimi, alış-satış, tedarik ve temini için ihaleler açmak, ihalelere girmek, teklifler vermek, teklifler almak, ithalat ve ihracat yapmak. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bakım ve servis hizmetlerini vermek, Güvenlik Güçlerinin iskân ve eğitim için ihtiyaç duyulan tesislerin inşaatını yapmak. 5201 sayılı kanun gereğince kontrole tabi tutulacak harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilere ilişkin 2011 yılında yayınlanan ve müteakip yıllarda yayınlanacak olan listelerdeki harp silah, araç, gereç, mühimmat, patlayıcı madde ve tüm bu malzemelere ait yedek parçalarını yurt içinden ve yurt dışından almak satmak, depolamak, taşımak, ithalat ve ihracatını yapmak.

3.2.Yürürlükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği her nevi av silahları, ateşli ve ışınlı silahları ve bu silahlara ait mermi ve fişeklerin ve bu amaca uygun her türlü hizmet ve malzemenin temini, toptan ve perakende alım satımını, ithalat ve ihracatını pazarlama ve dağıtımını yapmak, eğitimini vermek

3.3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açık veya kapalı özel atış poligonları yapmak ve işletmek, bu sektörün ihtiyaç duyduğu araç gereç ve malzemeyi, makine teçhizatı almak satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Makine Kimya Endüstrisi bayiliği almak, tabanca, tabanca mermisi, her türlü mermi, silah aksesuarları, silah parçaları almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Uluslararası alanda konusu dahilinde taşeronluk hizmeti almak ve vermek.

3.4 Bir Güvenlik Gücünün ihtiyacı olan personel, araç, gemi, uçak helikopter, malzeme ve silahlar için; spor, eğitim, atış ve simülasyon sistem ve tesisleri yapmak, yaptırmak, çalıştırmak ve bu tesislerde eğitimlerin fiili uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek, gerektiğinde eğitim danışmanlığı hizmeti vermek.

3.5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü avcılık sporu ve bilhassa kara avcılığı sahasında faaliyet göstermek, bu sporun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, özendirici ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak, bu sektörün ihtiyaç duyduğu her türlü araç gereç ve malzemeyi gerektiğinde ön izin almak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından temin ile alış ve satışını, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak

3.6. Şirket konusuyla alakalı her türlü ihalelere katılabilir ve ihale açabilir.

3.7. İşi ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, ihtira beratı, patent, lisans, marka ve know-how gibi hakları satın almak, satmak kiralamak ve kiraya vermek.

3.8.      Şirket konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, firma ve müesseselerin bayilik, acentelik ve mümessilliklerini alabilir, ayrıca kendisi yurt içinde ve yurt dışında başkalarına bayilik, acentelik ve mümessillik verebilir.

3.9.      Şirket konusuyla ilgili olarak yeni kurulan şirketlere katılabilir, mevcut şirketlere ortak olup sermaye artırımına iştirak edip, diğer şirket ve şahıslarla ticari ilişkilerde bulunabilir

3.10.    İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri ihtiyaç fazlasını başkalarına devir etmek, bunların üzerinde ayni hakları tesis etmek, kiraya vermek, başkalarının tesis ve gayrimenkullerin üzerine hak ve alacakların temini için ayni şahsi her türlü rehin ve teminat alabilmek.

3.11.    Borçları karşılığında, kendi memaliki üzerinde, başkaları lehine teminat olmak üzere, ipotek tesis edeceği gibi, alacakları karşılığında başkalarının malları üzerinde kendi lehine ipotek vaaz edebilir. Bunların fekkini isteyebilir. Başkalarının mallarını rehin ve teminat olarak alabilir. Konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve ihale işlerine girer.

3.12. Konusu ile ilgili tüm mevzuda ithalat, ihracat ve transit ticaret, Rexport knowhow anlaşmaları yapabilir, serbest bölgelerde şube ve temsilcilikler açabilir.

3.13.    Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller alıp satabilir, bunları başkasına devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkasına kiralayabilir, komisyonculuk yapabilir.;

3.14.    Konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri iktisap eder, arsa ve işyerleri kiralar, yap işlet-devret modeli kamu, özel kişi veya müesseselerden arsa ve arazi kiralar, inşaatlarını yapar, müesseseleri devreder, kurar, işletir,

3.15.   Konusu ile ilgili yürürlükteki ihracat, ithalat kanunların müsaade ettiği malların iç ve dış ticaretini yapar

3.16.    Şirket konusuyla ilgili olarak ihtiyaç duyduğunda kredi kaynaklarına başvurabilir, teşvik alabilir, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma akdi yapabilir ve kefalet kredileri temin edebilir.

3.17     Konusu ile ilgili olarak yurt içinden, yurt dışından proje karşılığı kredi almak, leasing’le konusu ile ilgili her türlü edinimde bulunabilir ve Devletin sunmuş olduğu tüm teşvik olanaklarından yararlanabilir.

3.18.    Amaç ve konusu ile ilgili tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

3.19     Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için nakil vasıtaları satın alır, kiralar, gerektiğinde bunları satar veya kiraya verir.

3.20.    Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü dergi, broşür, kitap, katalog ve diğer yayınların bastırılmasını, dağıtılmasını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapar.

 

hükmü onaylanmış ve tescil olunmuştur.


 

Ayrıca bu bölümde listelenen mevzuat, her ticari işletmenin tabi olduğu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu vs gibi genel kanunların dışında SADAT Savunma uluslararası savunma sanayi konusundaki faaliyetlerini ilgilendiren belirli kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler bulunmaktadır.

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLÂH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI

MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5201       

 

Kabul Tarihi : 29.6.2004      

 

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. -  Bu Kanun, her türlü harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşları kapsar.

İzin

MADDE 3. - Harp araç ve gereçleri ile silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.

Üretim tesislerinin nerelerde kurulacağı ve depolarıyla satış yerlerinin nerelerde bulunacağına ilişkin yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifi, İçişleri ve Çevre ve Orman bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır.

Yıllık listelerde belirlenen silâhlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

 

Kanun No. 5202       

 

Kabul Tarihi : 29.6.2004      

 

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunmasanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun, savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tesisleri kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında bulunan askerî tesisler ile personeli bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak, askeri tesislerde gerçekleştirilen savunma sanayii projelerinde bu Kanunda belirtilen sanayi güvenliği esasları ve kontrolü uygulanır.

NATO’yu ilgilendiren iş ve projelere ait güvenlik işlemleri, sorumlu makam olan Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO güvenlik esas ve usulleri çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülür.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;

a) Gizlilik derecesi; bilmesi gereken kişiler dışındakilere açıklanması veya verilmesi milli güvenlik ve ülke menfaatleri bakımından sakıncalı görülen bilgi, belge ve malzemenin, önem derecelerine göre "çok gizli", "gizli", "özel" ve "hizmete özel" şeklinde sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını,

b) Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme; kriptografik ve atomal bilgi ve malzeme de dahil olmak üzere, gizlilik dereceli içeriğe sahip her türlü kaydı, yazılı ve sözlü haberleşme ortamını, mesajları, belgeleri ve silah, mühimmat, araç ve gereç gibi her çeşit malzeme ile bunların parça ve kısımlarını, yazılım ve donanımları,

c) Gizlilik dereceli proje; savunma ihtiyacı olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü harp silah, araç ve gereçleri ile bunların önemli ve kritik alt sistemlerinin ve parçalarının alımını ve satımını, her tip üretim faaliyeti ile araştırmasını ve geliştirmesini, bunlarla ilgili hizmet ve alt yapı tesis ve faaliyetlerini kapsayan çalışmaların bütününü,

d) Bilmesi gereken kişi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz “Kişi Güvenlik Belgesi”ne sahip kişiyi,  

e) Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi,

f) Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi,

g) Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı (Makam); Millî Savunma Bakanlığını,

İfade eder.

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası                   : 6136

Kabul Tarihi                          : 10/7/1953

Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 15/7/1953 Sayı: 8458

Madde 1- (Değişik: 12/6/1979 - 2249/2 md.)

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.

Madde 2- (Değişik: 23/6/1981 - 2478/1 md.)

(Değişik: 12/5/1988 - 3448/1. md.) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmadakullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü andlaşma ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini (AR-GE), muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tesisleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında bulunan askerî tesisler ile personelini kapsamaz. Bu kapsamda, gerekli olması hâlinde savunma sanayii maksatlı proje yürütülen askerî tesisler, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile oluşturulan heyet tarafından kontrol edilebilir.

(3) NATO'yu ilgilendiren iş ve projelere ait güvenlik işlemleri, sorumlu makam olan Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO güvenlik usul ve esasları çerçevesinde, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olarak yetkilendirilen Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülür.